Σελίδα Εξάσκησης – Ενότητα 5

Ασκήσεις στην Ενότητα 5

Προγραμματισμός Χελώνας

Άσκηση 1

Χρησιμοποιήστε το άρθρωμα χελώνας για να ζωγραφίσετε ένα τετράγωνο πλευράς 120 με διαφορετικό χρώμα η κάθε πλευρά.

Άσκηση 2

Χρησιμοποιήστε το άρθρωμα χελώνας για να δημιουργήσετε ένα παράθυρο 350Χ350 px με χρώμα παρασκηνίου πράσινο. Στην συνέχεια χρησιμοποιήστε την χελώνα της Python για να ζωγραφίσετε ένα περίγραμμα στα όρια του παραθύρου πάχους 4.

 

Άσκηση 3

Αφού πρώτα πληροφορηθείτε τον συνολικό αριθμό παιδιών μια σχολικής τάξης και ξεχωριστά τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών, να υπολογίσετε και να εμφανίσετε στην οθόνη το ποσοστό % των αγορίων και των κοριτσίων στην ίδια τάξη.

Άσκηση 4

Θεωρώντας ότι ο κάθε μήνας έχει 30 ημέρες, να γίνει ένα python πρόγραμμα ο οποίος θα διαβάζει ένα σύνολο από χρόνια και θα επιστρέφει τις αντίστοιχες ημέρες.

Άσκηση 5

Η μισθοδοσία της εταιρείας “CoyoteLearner STEM Academy” πραγματοποιείται με χαρτονομήσματα των 50€, 20€, 5€ και με κέρματων των 1€. Να γράψετε πρόγραμμα Python που θα διαβάζει το ποσο μισθοδοσίας ενός εργαζομένου και θα εκτυπώνει πόσα χαρτονομίσματα από κάθε κατηγορία απαιτούνται.

Άσκηση 6

Σύμφωνα με νέα φορολογική νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με φόρο 23% επί των ετήσιων μεικτών κερδών. Να αναπτύξετε πρόγραμμα Python που θα διαβάζει τα έσοδα και τα έξοδα μιας εταιρείας και θα εκτυπώνει τα καθαρά κέρδη και το ποσό του φόρου.

Άσκηση 7

Το ημερομίσθιο ενός εργαζομένου είναι 35€, το οποίο επιβαρύνεται με ποσοστό κρατήσεων 11% για ασφάλεια υγείας και 8,5% για φόρο. Να αναπτύξετε πρόγραμμα python που διαβάζει το όνομα ενός εργαζομένου και τις ημέρες απασχόλησης του και εμφανίζει τις καθαρές αποδοχές του.

 

 

 

 

 

Exercises to Practice (Module 5)

turtle programming

Exercise 1

Use the turtle module to draw a square (side 120px) with a different color on each side.

Exercise 2

Use the turtle module to create a 350 X 350 window with a green background color. Then use the Python turtle to draw an outline (line size 4) around at the window’s border as you see in the image below.

 

Exercise 3

Write a Python program which accepts the number of students, the number of boys and the number of girls in a particular class. Then, calculate and print the percentage of boys and girls in the same class, on the screen.

Exercise 4

Considering that each month has 30 days, write a python program that accepts years and returns the corresponding days.

Exercise 5

CoyoteLearner STEM Academy use banknotes of $ 50, $ 20, $ 5 and $ 1 to pay its employees. Write a Python program that accepts an employ’s payroll amount and prints out how many banknotes are required for each category.

Exercise 6

Under new tax legislation, all businesses are subject to a 23% tax on annual revenue. Develop a Python program that accepts a company’s annual revenue and costs and prints the net profit and the tax amount.

Exercise 7

An employee’s wage is $ 35 a day, which is charged with 11% for health insurance and 8.5% for a tax. Develop a python program that accepts an employee’s name and the days of employment and prints out his/her net earnings.