Σελίδα Εξάσκησης – Ενότητα 9

Ασκήσεις στην Ενότητα 9

while Loops

Άσκηση 1

Στο παρακάτω κώδικα:

Α. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η Εντολή print ;

B. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή εκχώρησης x = x-10;

Άσκηση 2

Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο χρησιμοποιώντας την εντολή for

Άσκηση 3

Να γραφεί πρόγραμμα που θα εμφανίζει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 έως 1000 με την χρήση της δομής επανάληψης while

Άσκηση 4

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο 10 ακέραιους αριθμούς, θα υπολογίζει το γινόμενο τους και θα το εμφανίζει.

Άσκηση 5

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που διαβάζει 10 αριθμούς και εκτυπώνει το πλήθος των θετικών, αρνητικών και μηδενικών στοιχείων.

Άσκηση 6

Να γράψετε πρόγραμμα που θα δέχεται ως είσοδο ένα ακέραιο θετικό αριθμό και θα αντιστρέφει τα ψηφία του. (Παράδειγμα το 456 γίνεται 654)

Άσκηση 7

Να γραφεί πρόγραμμα που δέχεται ως είσοδο έναν ακέραιο αριθμό και επιστρέφει το άθροισμα των ψηφίων του (παράδειγμα είσοδος 56, επιστρέφει 5+6=11)

Άσκηση 8

Να αναπτύξετε πρόγραμμα που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθμών, μέχρι το άθροισμα τους να ξεπερνά την τιμή 500.

Στο τέλος θα εκτυπώνεται το πλήθος των αριθμών που διαβάστηκαν.

Άσκηση 9

Να γράψετε πρόγραμμα οποίο θα διαβάζει τυχαίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί ο αριθμός 0.Το πρόγραμμα θα υπολογίζει και εκτυπώνει:

Α) Πόσοι αριθμοί διαβάστηκαν (εκτός του 0),

Β) Το πλήθος των ζυγών αριθμών,

Γ) Το άθροισμα και τον μέσο όρο των περιττών αριθμών.

Άσκηση 10

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το μέσο όρο των τετραψήφιων περιττών θετικών ακεραίων.

Challenge

Σε ένα πλοίο υπάρχουν εισιτήρια Α’ Θέσης (κωδικός A) προς 50$ και Β’
θέσης (κωδικός B) προς 20$, το ένα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
επιβατών είναι 400 άτομα και θεωρούμε ότι τελικά το πλοίο γέμισε για το
συγκεκριμένο προορισμό που εξετάζουμε. Να γράψετε πρόγραμμα σε
Python, το οποίο:
1) Να διαβάζει την κατηγορία εισιτηρίου (κωδικός A ή B) για κάθε επιβάτη.
2) Να εμφανίζει το πλήθος των επιβατών της Α’ θέσης.
3) Να εμφανίζει τα συνολικά έσοδα του πλοίου από τα εισιτήρια.


 

 

 

 

 

Exercises to Practice (Module 9)

while Loops

Exercise 1

Take a look at the following section of a Python program:

Α. How many times will the print command be executed?

B. How many times will the command x = x-10 will be executed;

Exercise 2

Convert the following program portion into an equivalent using the for instruction.

Exercise 3

Write a program that will display the numbers 1, 2, 3, 4 to 1000 using the repetition structure while

Exercise 4

Write a program that will read from the keyboard 10 integers, calculate their product, and display it.

Exercise 5

Write a program that reads 10 numbers from keyboard and displays the count of positive, negative, and zero elements entered.

Exercise 6

Write a program that accepts a positive integer and inverts its digits. (Example: 456 becomes 654)

Άσκηση 7

Write a program that accepts an integer as an input and returns the sum of its digits (ex. Input 56, returns 5 + 6 = 11)

Exercise 8

Write a program that accepts an unknown number of integers until their total exceeds 500.

In the end, display the count of numbers that has been accepted.

Exercise 9

Write a program that will read random numbers from the keyboard until it gets the number 0. The program will calculate and print:

Α) How many numbers were accepted (do not count 0),

Β) The count of even numbers

Γ) Sum and average of odd numbers.

Exercise 10

Write a program that calculates and prints the average of the odd four-digit positive integers.

Challenge

On a ferry, there are First Class tickets (code A) for 50 $ each and B Class tickets (code B) for $ 20 each. The maximum number allowed passengers are 400. Please assume that the tickets are sold out for this trip. Write a program in Python, which:
1) Accepts the ticket category (code A or B) for each passenger.
2) Display the number of passengers in the first class.
3) Display the ship’s total revenue.