"> ");
100%

9η Ενότητα – Που λες, είδα…

9η Ενότητα – Που λες, είδα…

Στόχοι της ενότητας
  • Κατανόηση και παραγωγή περιγραφικού κειμένου (περιγραφή αντικειμένου).
  • Χρήση και ρόλος των επιθέτων.
  • Συγκριτικός βαθμός των επιθέτων.
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας.
  • Διάκριση ανάμεσα στα τον και των.
  • Ρόλος και παραγωγή παρομοιώσεων.
  • Αντίθετα και συνώνυμα.
  • Συμφωνικά συμπλέγματα.
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3