"> ");
100%

6η Ενότητα – Η ζωή σε άλλους τόπους

6η Ενότητα – Η ζωή σε άλλους τόπους

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Αυτόχθονες λαοί / Σπίτι μας είναι η Γη

Φύλλο Εργασίας 2 – Αιολική γη

Φύλλο Εργασίας 3 – Τα έθνη του κόσμου