"> ");
100%

6η Ενότητα – Είμαστε Έτοιμοι;

6η Ενότητα – Είμαστε Έτοιμοι;

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να


  • αφήνουν σύντομα γραπτά ή προφορικά μηνύματα.
  • χρησιμοποιούν διαλυτικά, απόστροφο και ενωτικό όταν γράφουν.
  • διαβάζουν και να γράφουν διφθόγγους.
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2