"> ");
100%

13η Ενότητα – Μες στο μουσείο

13η Ενότητα – Μες στο μουσείο

Στόχοι της ενότητας

  • Άντληση πληροφορίας από λεζάντα.
  • Δημιουργία λεζάντας.
  • Περιγραφή αντικειμένου και χώρου.
  • Καλλιέργεια λεξιλογίου (χρώματα, σχήματα, τοπικά επιρρήματα, ηχοποίητες λέξεις).
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -η.
  • Γνωριμία με το αόριστο άρθρο.
  • Γνωριμία με τη λαογραφική παράδοση του τόπου μας.
 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2
 
Φύλλο Εργασίας 3