"> ");
100%

2η Ενότητα – Με το Σεις και με το Σας

2η Ενότητα – Με το Σεις και με το Σας

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να

  • μιλούν ευγενικά με το σεις και με το σας.
  • μετρούν τις συλλαβές που έχουν οι λέξεις.
  • αλλάζουν την σημασία μιας λέξης αλλάζοντας τον τονισμό της.

 


 

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3